OUR PEOPLE

Our People

Gary Chan, CPA and Managing Partner

Sally Wai, Managing partner

  IT Manager:

 • Shuming Chan

 • Operation Team:

 • Fang Ren

 • Helen Wu

 • Cindy Guo

 • Xiaofan Bo

 • Yan Ren

 • Yifan Yao

 • Jocelyn Xu

 • Rosy Lu

 • Cathy Huang

 • Nono Du

 • Shuyi Lang

 • Nawei Jiang