Alumni

Central Ohio Tax Company Alumni List

2017

Operation Team:
Fang Ren
Yan Ren
Jade Huang
Jasmine Goh
Cindy Guo
Nono Du
Xiaofan Bo
Yifan Yau
PK

2016

Manager:
Jiaxin Chen
Chunjin Gao (William)

Accountant:
Jiajun Sheng (Ethan)
Kaining Han (Edwin)
Shuhua Lao
Shuang Su (Allison)
Xianda Song (Jay)
Yi Yang (Eva)

2015

Manager:
Xinting Yuan (Tina)
Chunjin Gao (William)
Xinwei Wu (Helen)

Accountant:
Chih Hsuan Su
Jiajun Sheng (Ethan)
Kaining Han (Edwin)
Shuhua Lao
Shuang Su (Allison)
Xianda Song (Jay)
Yi Yang (Eva)
Yinghui Yu (Rachel)
Yiyi Wang
Ziyi Zhai (April)

2014

Manager:
Xiang Yao (Betty)
Xinting Yuan (Tina)
Chunjin Gao (William)
Xinwei Wu (Helen)

Accountant:
Chih Hsuan Su
Jiajun Sheng (Ethan)
Kaining Han (Edwin)
Shuhua Lao
Shuang Su (Allison)
Xianda Song (Jay)

2013

Manager:
Zheng Li
Xiang Yao (Betty)

Accountant:
Fangyuan Zhou
Jiajun Sheng (Ethan)
Ran Cao (Doris)
Tongyao Cheng
Xinting Yuan (Tina)
Yang Song (Carol)
Yixuan Guo (Wendy)

2012

Manager:
Zheng Li

Accountant:
Xiang Yao (Betty)
Jiaqi Weng
Tong Zhou

2011

Manager:
Waicheng Lei
Zheng Li

Accountant:
Jiaqi Weng
Tong Zhou

2010 and Before

Manager:
Waicheng Lei
Rachael Chan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *